Stanovy

I. Preambula

Združenie Malokarpatská vínna cesta za 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a vinárstva na Slovensku, poznaniu Slovenska a jeho regiónov v zahraničí, vytváraniu profesionálnych spolkov a verejno-súkromných partnerstiev v regióne svojej pôsobnosti i k zvýšeniu regionálnej identity. Nové podmienky činnosti v globalizovanom svete a po vstupe Slovenska do Európskej únie kladú na združenie nové nároky a otvárajú nové možnosti.

Tieto nové skutočnosti sa nemôžu neodraziť aj v základnom dokumente Združenia – stanovách. Nové stanovy odrážajú desaťročný vývin združenia a jeho perspektívy pre ďalší rozvoj. Stanovy zakotvujú základné princípy – záujem o rozvoj regiónu na báze tradičných hodnôt, rozvoj cestovného ruchu, partnerstvo, aktivitu a angažovanosť jeho členov.

II. Základné ustanovenia

1. Združenie Malokarpatská vínna cesta (ďalej iba “ZMVC”) je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojím členstvom prejavia záujem o rozvoj malokarpatského regiónu, najmä jeho tradičných hospodárskych odvetví, kultúry a ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu.
2. Združenie je neziskovou právnickou osobou, založenou na základe ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
3. Malokarpatský región sa pre účely činnosti združenia vymedzuje ako územie ohraničené pohorím Malých Karpát a spojnicami sídel Bratislava, Senec, Trnava a Smolenice.
4. Sídlom ZMVC je Modra, Horná 20, 900 01 Modra

III. Cieľ a predmet činnosti ZMVC

1. Cieľom ZMVC je aktívne sa podieľať na regionálnom rozvoji v malokarpatskom regióne, najmä so zameraním na rozvoj vinohradníctva a vinárstva a ich spojením s cestovným ruchom a ďalšími aktivitami, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju regiónu.
2. Predmetom činnosti ZMVC je:
a) získavanie, spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu,
b) koordinácia aktivít a služieb cestovného ruchu,
c) propagácia atraktivít cestovného ruchu v malokarpatskom regióne
d) prezentácia regiónu na výstavách a veľtrhoch,
e) organizovanie výstav a kultúrnych a spoločenských podujatí v súvislosti s propagáciou regiónu,
f) reklamná činnosť v súvislosti s propagáciou malokarpatského regiónu,
g) prieskumy a analýzy v spojení s cieľom činnosti,
h) podieľanie sa na tvorbe koncepcií a plánov regionálneho rozvoja v súvislosti s cieľom činnosti ZMVC,
i) organizovanie a poskytovanie vzdelávania, poradenstva a metodickej pomoci v cestovnom ruchu, vinohradníctve a vinárstve a regionálnom rozvoji,
j) presadzovanie zásad ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej malokarpatskej vidieckej krajiny,
k) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt v súvislosti s cieľom činnosti ZMVC,
l) spolupráca pri tvorbe a zavádzaní certifikovania poskytovaných služieb podľa osobitných pravidiel,
m) medziregionálna a zahraničná spolupráca.
3. Činnosť ZMVC sa bude v konkrétnych krokoch riadiť programom činnosti, ktorý schváli Valné zhromaždenie ZMVC.

IV. Členstvo

1. Riadnym členom ZMVC sa môže stať každá fyzická a právnická osoba s bydliskom, sídlom alebo prevádzkou v malokarpatskom regióne, ktorá súhlasí so stanovami ZMVC a prispieva na činnosť ZMVC.
2. Mimoriadnym členom ZMVC sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na činnosti ZMVC, ale nemá bydlisko ani sídlo v malokarpatskom regióne.
3. Riadne a mimoriadne členstvo je rozčlenené do kategórií:
a) fyzické osoby – nepodnikatelia,
b) fyzické a právnické osoby – podnikatelia,
c) právnické osoby – nepodnikatelia.
4. Členstvo vzniká na základe prijatia Radou ZMVC.
5. Členstvo zaniká
a) vystúpením člena,
b) vylúčením člena na základe rozhodnutia Rady ZMVC,
c) úmrtím fyzickej osoby,
d) zánikom právnickej osoby,
e) neuhradením členského napriek viacnásobnej výzve.

V. Práva a povinnosti členov

1. Riadny člen ZMVC má právo
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia (ďalej iba „VZ“),
b) podieľať sa na rozhodovaní,
c) podávať návrhy na činnosť,
d) hlasovať na VZ,
e) voliť a byť volený do orgánov ZMVC,
f) byť informovaný o činnosti ZMVC
g) používať všetky výhody plynúce z členstva v ZMVC.
2. Základnou povinnosťou člena je platiť stanovené členské príspevky, dodržiavať Stanovy ZMVC a podieľať sa na činnosti ZMVC podľa schváleného Programu činnosti.
3. Riadny člen ZMVC má pri rozhodovaní na VZ ZMVC jeden hlas, ktorý môže na základe písomného poverenia preniesť v jednotlivom prípade na iného riadneho člena ZMVC.
4. Mimoriadny člen ZMVC sa zúčastňuje na zasadnutiach VZ ZMVC, príp. zasadnutiach orgánov ZMVC s poradným hlasom, nemôže voliť ani byť volený s výnimkou dozornej rady.

VI. Orgány ZMVC

1. Orgánmi ZMVC sú
a)Valné zhromaždenie
b) Rada ZMVC
c) Predseda ZMVC
d)Dozorná rada
2. Rada ZMVC môže zriaďovať odborné komisie, ktorým stanoví činnosť.

VII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ZMVC. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie stanov, rokovacieho poriadku, volebného poriadku, ich zmien a doplnkov,
b) voľba predsedu ZMVC,
c) schvaľovanie rozpočtu a pravidiel hospodárenia s majetkom ZMVC,
d) schvaľovanie výšky členských príspevkov,
e) schvaľovanie správy o činnosti ZMVC a ročnej účtovnej závierky
f) schvaľovanie programu činnosti ZMVC a jeho doplnkov,
g) voľba a odvolávanie členov Rady ZMVC a Dozornej rady ZMVC,
h) rozhodovanie o zániku ZMVC.
2. VZ rozhoduje uznesením schváleným jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom je uznášaniaschopné pri nadpolovičnej účasti všetkých riadnych členov ZMVC do 15 minút po ohlásenom začatí jeho konania. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov o 30 minút po ohlásenom začatí, koná sa náhradné VZ, ktoré je uznášania schopné v počte prítomných členov.
3. VZ zvoláva predseda ZMVC písomnou pozvánkou najmenej jeden raz ročne. Pozvánka musí byť odoslaná s predstihom. Mimoriadne zasadnutie VZ je povinný predseda ZMVC zvolať, ak o to požiada najmenej jedna tretina riadnych členov ZMVC, a to do 30 dní od doručenia žiadosti.

VIII. Rada ZMVC

1. Rada ZMVC
a) koordinuje a usmerňuje činnosť členov ZMVC a chod ZMVC v súlade s Programom činnosti,
b) zabezpečuje plnenie uznesení VZ ZMVC,
c) vypracováva rozpočet a ročnú účtovnú uzávierku hospodárenia,
d) rozhoduje o prijímaní a vylučovaní členov ZMVC,
e) zostavuje plány činnosti.
2. Rada ZMVC sa skladá minimálne z piatich volených členov, zvolených do Valným zhromaždením. Členom rady ZMVC je aj predseda ZMVC, ktorý zvoláva jej zasadnutia.
3. Rada ZMVC je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov na zasadnutí a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
4. Funkčné obdobie Rady ZMVC je dva roky.
5. V prípade odstúpenia, alebo úmrtia člena Rady ZMVC, môže Rada kooptovať nového člena na základe vlastného rozhodnutia, ktoré podlieha dodatočnému schváleniu VZ ZMVC.
6. Rada ZMVC zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutie Rady ZMVC zvoláva predseda ZMVC písomnou pozvánkou. Predseda ZMVC je povinný zvolať zasadnutie Rady ZMVC vtedy, ak o to požiadajú najmenej traja jej členovia.
7. Rada ZMVC môže zriadiť na vedenie administratívnej agendy kanceláriu, resp. zveriť jej vedenie zmluvne ďalšej osobe.

IX. Predseda ZMVC

1. Predseda ZMVC je štatutárnym orgánom ZMVC.
2. Predseda je volený VZ ZMVC na obdobie dvoch rokov.
3. Predseda ZMVC zvoláva zasadnutia VZ ZMVC a Rady ZMVC, koná v mene ZMVC v pracovnoprávnych vzťahoch, organizuje činnosť Rady ZMVC a vedie jej rokovania.
4. Počas neprítomnosti predsedu ho v plnom rozsahu zastupuje tajomník ZMVC, ktorý je volený Radou ZMVC na obdobie dvoch rokov.

X. Dozorná rada

1. Dozorná rada ZMVC je najvyšším kontrolným orgánom ZMVC. Má troch členov, ktorých volí a odvoláva VZ ZMVC. Do dozornej rady môžu byť volení riadni i mimoriadni členovia ZMVC.
2. Predsedu Dozornej rady volia jej členovia dozornej rady spomedzi seba.
3. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť VZ ZMVC.
4. Predseda DR ZMVC sa povinne zúčastňuje na zasadnutiach Rady ZMVC s hlasom poradným. Pri jeho neprítomnosti ho zastupuje jeden z členov dozornej rady ZMVC.
5. Dozorná rada ZMVC plní:
a) kontroluje účelnosť a efektívnosť hospodárenia s prostriedkami ZMVC
b) kontroluje dodržiavanie pravidiel hospodárenia ZMVC a ostatných všeobecne záväzných predpisov a noriem pri hospodárení s majetkom ZMVC,
c) kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných poriadkov ZMVC,
d) kontroluje plnenie uznesení VZ ZMVC, činnosť Rady ZMVC a predsedu ZMVC
e) kontroluje opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v činnosti orgánov ZMVC.

XI. Hospodárenie ZMVC

1. ZMVC je právnickou osobou, ktorá zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom. Majetok ZMVC tvoria členské príspevky, príjmy z darov, z vlastnej podnikateľskej činnosti a z iných zdrojov.
2. S majetkom ZMVC hospodári Rada ZMVC podľa pravidiel hospodárenia prijatých VZ ZMVC a podľa rozpočtu ZMVC, schvaľovaného pred začatím rozpočtového roku Radou ZMVC a následne VZ ZMVC.
3. V prípade zániku ZMVC vykoná likvidáciu jeho majetku likvidátor podľa všeobecne platných právnych predpisov.

XII. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. ZMVC zanikne, ak o tom pri nadpolovičnej účasti členov ZMVC rozhodne trojpätinova väčšina prítomných účastníkov VZ ZMVC. Uznesenie o zániku ZMVC musí obsahovať dispozície o naložení s majetkom ZMVC.
2. V prípade, že sa pri podnete predsedu alebo Rady ZMVC nepodarí zvolať VZ ZMVC do šiestich mesiacov, tak aby bolo uznášaniaschopné pre prijatie takéhoto rozhodnutia je o zániku ZMVC oprávnená rozhodnúť Rada ZMVC.
3. Týmto sa rušia stanovy Združenia Malokarpatská vínna cesta registrované Ministerstvom vnútra SR 29. 12. 1998 pod číslom VVS/1- 900/90 – 11366-1 v znení neskorších zmien.

V Modre, dňa 5. apríla 2004

 

 

Dodatok č. 1

K stanovám Združenia Malokarpatská vínna cesta, ktorých zmenu vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie 11.2.2005 pod č. VVS/1-900-11366-3

 

Na základe uznesenia z Valného zhromaždenia z 21.3.2012 sa menia

Čl. VIII bod 4 stanov

z 4. Funkčné obdobie Rady ZMVC je dva roky

na 4. Funkčné obdobie Rady je päť rokov

Čl. IX bod 2 stanov

2. Predseda ZMVC je volený VZ ZMVC na obdobie dvoch rokov

na 2. predseda ZMVC je volený VZ ZMVC na obdobie päť rokov

Čl. IX bod 4

4.Počas neprítomnosti predsedu ho v plnom rozsahu zastupuje tajomník ZMVC, ktorý je volený Radou ZMVC na obdobie dvoch rokov

na 4.Počas neprítomnosti predsedu ho v plnom rozsahu zastupuje tajomník ZMVC, ktorý je volený Radou ZMVC na obdobie päť rokov

najbližšie podujatia

07.september.2024

Zistiť viac
15.november.2024

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty
TOI TOI & DIXI, s.r.o.

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne